حق انتخاب در محاصره سرکوبگر

کارتونیست: شاهرخ حیدری