تبعیض‌های چندگانه؛ چالش‌ها و مداراگری

در این برنامه ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار، با فرزانه ثابتان، روان‌شناس ‎و فرهاد ثابتان، اقتصاددان، گفت‌وگو می‌کند. فرزانه و فرهاد ثابتان خواهر و برادری هستند که از شهروندان بهایی ایرانی بوده‌اند و از تجربه‌‌ها و چالش‌های خود از تبعیض‌هایی که درباره آن‌ها صورت می‌گرفته است، می‌گویند. 

این برنامه زنده اینستاگرامی ۹ شهریور  ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.