تفکیک زباله را از مدارس شروع کنیم

طرحی از رضا عقیلی

مجید محمدی، جامعه‌شناس: «حذف ایدئولوژی از آموزش، جامعه را مداراگرتر می‌کند.»