«خیر العمل»…

برای محمد قبادلو

سال‌هاست اذان صبح برای ایرانیان یادآور لحظات کشته‌شدن آن دسته از مبارزان راه آزادی وطن است که به دار آویخته شده‌اند.

طرح از رضا عقیلی