بگو-بشنو ۲۶: نسبت امنیت و مداراگری

آیا می‌دانید احساس امنیت – به ویژه امنیت اقتصادی – در یک جامعه چه تاثیری می‌تواند بر مداراگری میان شهروندان در آن جامعه داشته باشد؟
 پاسخ را از زبان اقتصاددانان و پژوهشگران دراین برنامه بشنوید.
این برنامه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.