بگو-بشنو ۳۱: روز جهانی مدارا و ارزش پلورالیسم در دموکراسی؛ ما کجاییم؟

شانزدهم نوامبر روز جهانی مدارا و ارزش پلورالیسم برای دموکراسی است. به همین مناسبت در این برنامه به بحث پیرامون این پرسش می‌پردازیم که آیا مداراگری به معنی تحمل یکدیگر است یا به این معنی است که در گفتار، کردار و پندار خود واقعا صمیمانه با هر باور و گرایش دینی که داریم، پذیرای دیگری هم باشیم؟

این برنامه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.