عبدالحسین سرداری؛ دیپلمات ایرانی، مبارز نژادپرستی و حامی یهودیان